Kampányos felhasználási feltételek a Telekom Hello Biznisz Klub oldalon regisztrált adatokkal online kampányban való részvételhez

 1. A jelen felhasználási feltételek („Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által létrehozott Telekom Hello Biznisz Klub oldalon regisztrált adatokkal online hirdetési kampányban való részvételre („Kampány”).
 2. 2020. május 14-től van lehetősége regisztrálni a kis- és középvállalkozások nevében eljárni jogosult képviselőnek, illetve meghatalmazottjának („Vállalkozás”) a Magyar Telekom klub.hellobiznisz.hu felületén („Weboldal”). A Vállalkozás hozzájárul, hogy az általa, a Weboldalon történő regisztráció során megadott és hozzáférhetővé tett bemutatkozó anyagot (képeket, adatokat, szöveget) a Szervező harmadik feles online hirdetési felületeken megjelenítse.
 3. A Vállalkozás az online hirdetési kampányban történő részvételét a Regisztráció során tett nyilatkozatával („Nyilatkozat”) fogadja el. A Vállalkozás által elfogadott Nyilatkozat szövege a következő: Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt online kommunikációs kampányaiban a vállalkozásom is megjelenjen, mint másodlagos márka szerepeljen. Kijelentem, hogy az elmúlt két évben sem a vállalkozás, mint reklámozó, vagy támogató, továbbá sem annak védjegye, sem terméke, vagy szolgáltatása országosan, magyar nyelven elérhető reklámközzétételi szolgáltatást nem rendelt meg, sem reklámban, sem kereskedelmi közleményben nem szerepelt (mindezek alól kivételt képeznek a Facebook, Google hirdetések és a keresőkampányok). Tudomással bírok arról, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatom valótlannak bizonyul, úgy a reklámközzétevők másodlagos hirdetői felár kivetésére jogosultak, melyek megfizetésére kötelezettséget vállalok. A Nyilatkozat valótlanságából eredő kárért a Szervező nem felelős, az esetlegesen felmerülő anyagi kárért a felelősséget a Vállalkozás viseli.
 4. A Kampányban való részvételhez a Szervező azok közül a Vállalkozások közül választja ki a résztvevőket, akik jelezték szándékukat a Kampányban történő részvételre, azaz elfogadták a fenti Nyilatkozatot, továbbá a Magyar Telekom előfizetője és alkalmazotti létszáma nem haladja meg az 50 főt. A Vállalkozásnak adószámmal és magyarországi székhellyel vagy telephellyel/fiókteleppel kell rendelkeznie. Ezen túlmenően feltétel, hogy a Vállalkozás az elmúlt 2 évben nem hirdetett országos médiumban, nem beleértve a Facebook, Google hirdetéseket és keresőkampányokat. A Vállalkozások a Nyilatkozat megadásával elfogadják, hogy a Kampányban való részvételi szándék jelzése, valamint a fenti feltételeknek való megfelelés nem jár automatikusan a Magyar Telekom Nyrt. bármelyik kommunikációs kampányában való megjelenéssel. A Telekom fenntartja a kommunikációs kampányaiban szereplő vállalkozók kiválasztásának jogát. A Szervező, és társvállalatainak, illetve leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. §-ában meghatározott közeli hozzátartozói) nem vehetnek részt a Kampányban.A Kampányban kiválasztott vállalkozók az online hirdetési megjelenések lehetőségével élhetnek, egyéb juttatásokat a Magyar Telekom Nyrt nem nyújt nekik. A Vállalkozások elfogadják a Nyilatkozat megadásával, hogy a Kampánnyal kapcsolatosan anyagi jellegű követelésük a Magyar Telekom Nyrt-vel szemben nem lehet.     
 5.  A Vállalkozás a klub.hellobiznisz.hu oldalon tett nyilatkozatával magára nézve kötelezőnek és elfogadottnak ismeri el a Szabályzatot.
 6. A Vállalkozás kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatokat az érintett megfelelő hozzájárulásával adta meg és beleegyezik abba, hogy azokat a Regisztráció során elfogadott „Adatvédelmi Tájékoztató” alapján kezelje a Szervező.  A fent említett hozzájárulást a Vállalkozás a Regisztráció elküldésével egyidejűleg adja meg. Az Adatvédelmi Tájékoztató szabályzat a klub.hellobiznisz.hu oldalán érhető el.
 7. A Vállalkozás a Nyilatkozat elfogadása előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás Vállalkozás általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
 8. A Vállalkozás a Nyilatkozatát bármikor jogosult visszavonni, a klub@hellobiznisz.hu e-mail címre elküldött üzenettel.
 9. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Szabályzat és az Adatvédelmi Tájékoztató Nyilatkozat, illetve a Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 10. A Szervező fenntartja a Weboldal módosításának, a Kampány törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a Weboldalon.
 11. A Kampányban való részvétel önkéntes, ingyenes és vásárláshoz nem kötött.
 12. Szervező jogosult bármely Vállalkozást a Kampányból kizárni, különösen, ha visszaélés vagy a Szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Vállalkozás a Kampányt bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
 13. A Szervező kizárja a felelősségét bármely a Szabályzat megszegéséből eredő igényért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Vállalkozás kijelenti, hogy az általa a bemutatkozó anyagokban megjelenített adatok információk valósak, a bemutatkozó anyag valósághű és megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény illetve a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseit valamint nem sérti harmadik személy jogát. Ha harmadik személy vagy hatóság a Magyar Telekom Nyrt. ellen jogsértésre való hivatkozással fellép, úgy a Vállalkozó köteles a Magyar Telekom Nyrt-t teljes mértékben tehermentesíteni az ezzel kapcsolatos eljárások alól az esetleges bírságot, kártérítést egyéb költséget a Magyar Telekom Nyrt. részére megtéríteni.  A Szervező nem vállal felelősséget a Vállalkozás által megadott adatok valóságtartalmáért, valamint a Vállalkozás által megadott adatok, illetve megosztott tartalomból eredő igényekért. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért az online kampányokban való megjelenéssel összefüggésben, továbbá a Kampány vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztató és Felhasználási feltételek, a kampány lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 14. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Weboldalra feltöltött képet, leírást vagy bármely egyéb Vállalkozás által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a Magyar Telekom Nyrt. megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen képet, leírást vagy az azt feltöltő Vállalkozást a Kampányból kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt terheli.
 15. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás             
  Az adatkezelést az „Adatvédelmi Tájékoztató” dokumentum szabályozza.

A Szabályzat 4. pontja 2020. május 26-án módosításra került.

2020. május 26.

Magyar Telekom Nyrt.

Ha szeretnél ehhez hasonló tartalmakról értesítést kapni, akkor
regisztrálj a hírlevelünkre!

  Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!


  Kijelentem, hogy elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot.