A Magyar Telekom Nyrt. „Vállalkozó vagy? Töltsd ki kérdőívünket és nyerj egy új iPhone SE-t ” elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

 1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által „Vállalkozó vagy? Töltsd ki kérdőívünket és nyerj egy új iPhone SE-t” néven meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).
 2. A Nyereményjáték 2020. május 14. és 2020. május 22. közötti időszakban („Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre Magyar Telekom hellobiznisz.hu felületén, a Magyar Telekom HelloBiznisz Facebook oldalán, valamint a Magyart Telekom Facebook oldalán.  A Nyereményjáték során a Nyereményjátékban résztvevő játékos („Játékos”) kitölti a Telekom digitalizáció és a COVID járványhelyzet kapcsolatával kapcsolatos kutatásunkat, majd az e- mail címének, valamint cége adószámának megadásával regisztrál a játékra. A kérdőív elérhetősége:

  https://kutatas.enet.hu/index.php/761167?lang=hu

  A nyereményjátékban való részvétel további feltétele, hogy a nyereményjátékra regisztrált a kutatási kérdőív minden kérdését megválaszolja.  A kérdőív a nyereményjátékra történő regisztráció nélkül is kitölthető.  Az e-mail címet és adószámot a kérdőív feldolgozásánál nem vesszük figyelembe, mivel a kérdőív kitöltése anonym módon történik, az adatok megadása csak a nyereményjátékban való részvétel miatt szükséges, annak érdekében, hogy a kisorsolt nyertessel a nyeremény átadásával kapcsolatos részletek miatt felvegyük a kapcsolatot.  A nyereményjátékba jelentkezők közül egy új iPhone SE-t sorsolunk ki véletlenszerűen. A nyertest e-mailben értesítjük. A sorsolás időpontja 2020. június 2.  
 3. A Játékos a regisztrációjával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.
 4. A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait a jelen Szabályzat 19. pontjában leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg adja meg. A Szabályzat a Nyereményjáték oldalán érhető el: hellobiznisz.hu.
 5. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás Játékos általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
 6. Minden Játékos kizárólag egyalkalommal vehet részt a Nyereményjátékban; az ezen felül leadott  regisztráció és kitöltés nem vehetők figyelembe.
 7. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult részvételét visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.
 8. Valamennyi játékos, aki a jelen Szabályzat 3. pontjában részletezett módon leadja szavazatát, részt vesz egy sorsoláson, melyen a nyeremény iPhone SE telefonkészülék („Nyeremény”).
 9. A Nyereményjátékban részt vehet a 3. pontban foglaltak szerint minden olyan jogi személy, aki rendelkezik adószámmal és magyarországi székhellyel vagy telephellyel/fiókteleppel, továbbá valós adataival regisztrált a Nyereményjátékra. A Szervező, és társvállalatainak, illetve leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. §-ában meghatározott közeli hozzátartozói), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.
 10. A Szervező a Nyereményt a Nyereményjátékban részt vevő, jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelő Játékosok között sorsolja ki. A Szervező egyidejűleg egy nyertes Játékost és egy tartalék nyertes Játékost sorsol ki. A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.
 11. A Szervező a nyertes Játékossal a Nyereményéről történő értesítést a Játékos által megadott e-mail  üzenet formájában közli, amelyben a nyertes Játékost felhívja arra, hogy a Szervezőnek e-mailüzenetben küldött válaszában keresse fel a Szervezőt a Nyeremény átvételi módjának és idejének tisztázása érdekében. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét át kívánja venni, akkor a Szervező általi felhívás elküldésétől számított 3 (három) naptári napon belül köteles a Szervezőnek e-mail üzenetben visszaigazolniuk a Nyeremény átvételére vonatkozó szándékukat és közölni a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adataikat.
 12. A nyertes Játékosok a nyereményükről a 2020. június 5. napjának végéig tudnak lemondani a(z) hello@hellobiznisz.hu e-mail címre küldött visszajelzéssel. A tartalék nyertes Játékosok akkor léphetnek a nyertes Játékosok helyébe, ha valamelyik nyertes kizárásra kerül vagy a leírtak szerint Nyereményéről lemond.
 13. A nyeremények utáni adózás

  A Nyereményt a Szervező biztosítja a nyertes Játékosnak. A Szervező, mint kifizető által nyereményként átadott iPhone SE készülék a hatályos Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény („Szja. törvény”) alapján kifizetői adóköteles juttatásnak számít.  A Nyeremény után a Szervező viseli a közterheket. A Nyertesnek adóbevallási, adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.
 14. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által megadott adatok hibájából vagy a nyertes Játékos nyeremény átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 15. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a Nyereményjáték internetes oldalán annak időtartama alatt.
 16. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, ingyenes és vásárláshoz nem kötött.
 17. Szervező jogosult bármely Játékost a játékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
 18.  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Nyereményjátékban feltöltött képet, leírást vagy bármely egyéb Játékos által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a Magyar Telekom Nyrt. megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen képet vagy az azt feltöltő Játékost vagy a hozzászólást jegyző egyéb résztvevőt a Nyereményjátékból kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt vagy Játékost terheli.
 19. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

  A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Magyar Telekom Nyrt.) minősül adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.

  A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:
Szabályzat Jo

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. Szervező az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
eNet Internetkutató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1092. Budapest, Ráday u. 42-44. , adószám: 12669789-2-43)

Adatbiztonság:

A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Játékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Játékost megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

 1. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
 2. személyes adatainak helyesbítésének joga,
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó jog,
 4. a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordozhatósághoz való jog, valamint
 5. jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga.

Hozzáférés joga: A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

 1. személyes adat kezelése jogellenes;
 2. a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén, a Játékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikk (1) bekezdésében foglaltak valamelyike teljesül. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog: A Játékos – az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében szereplő feltételek teljesülése esetén – továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A joggyakorlásre vonatkozó rendelkezések: A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri. A Szervező a Játékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Játékosok: hello@hellobiznisz.hu 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat: 

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervező adatvédelmi tisztségviselőjéhez lehet fordulni: dr. Puskás Attila, cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: DPO@telekom.hu.

Továbbá a Játékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)

A Játékos a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező a Játékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2020. május 14.

Magyar Telekom Nyrt.