A Magyar Telekom Nyrt. „Live Wolf Gáborral” elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

Olvasási idő 9 perc

1.A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által” Live Wolf Gáborral” néven meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).

2.A Nyereményjáték 2020.11.19. 11:00 és 2020.11.19.12:00 közötti időszakban („Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre Hello Biznisz Facebook csoportjában. A Nyereményjáték során a Nyereményjátékban résztvevő játékos („Játékos”) Wolf Gábor, marketingszakértő élőben közvetített, live streamben elhangzó kérdésére szükséges tippelnie. A nyertes az lesz, aki a helyes válaszhoz legközelebbi választ adja.

3.A Játékos a szavazata leadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.

4.A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait a jelen Szabályzat 18. pontjában leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg adja meg. A Szabályzat a Nyereményjáték oldalán érhető el: https://hellobiznisz.hu/  

5.A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás Játékos általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

6.Minden Játékos kizárólag egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban; az első tipp után leadott további tippek nem vehetők figyelembe.

7.A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult részvételét visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

8.A Nyereményjáték nyereményét a Szervező ajánlotta fel, amely az alábbi:

Valamennyi játékos, aki a jelen Szabályzat 3. pontjában részletezett módon leadja szavazatát, részt vesz egy kiválasztáson, melyen a nyeremény Wolf Gábor, marketing szakértővel 30 perces Zoom felületen történő coaching jellegű konzultáció mely a Hello Biznisz Facebook csoportban kerül online közvetítésre („Nyeremény”). A Szervező fenntartja a jogát az online közvetítés lehetőségének visszavonására, mely nem érinti a coaching jellegű konzultáció igénybevételét. Az online közvetítés lehetőségének visszavonásáról a Szervező a nyertes Játékost külön értesíti.

9.A Nyereményjátékban részt vehet a 3. pontban foglaltak szerint minden cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá valós adataival regisztrált a Nyereményjátékra. A Szervező, és társvállalatainak, illetve leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. §-ában meghatározott közeli hozzátartozói), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.

10.A Szervező a Nyereményt a Nyereményjátékban részt vevő, jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelő Játékosok között sorsolja ki. A Szervező egyidejűleg 1 nyertes Játékost és 1 tartalék nyertes Játékost választ ki. A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.

11.A Szervező a nyertes Játékossal a Nyereményéről történő értesítést a Játékos Facebook profilján keresztül üzenet formájában közli, amelyben a nyertes Játékost felhívja arra, hogy a Szervezőnek e-mail üzenetben küldött válaszában keresse fel a Szervezőt a Nyeremény átvételi módjának és idejének tisztázása érdekében. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét át kívánja venni, akkor a Szervező általi felhívás elküldésétől számított 3 (három) naptári napon belül köteles a Szervezőnek e-mail üzenetben visszaigazolniuk a Nyeremény átvételére vonatkozó szándékukat és közölni a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adataikat.

12.A nyertes Játékosok a nyereményükről a 2020.11.24. munkanap végéig tudnak lemondani a(z) event@telekom.hu e-mail címre küldött visszajelzéssel. A tartalék nyertes Játékosok akkor léphetnek a nyertes Játékosok helyébe, ha valamelyik nyertes kizárásra kerül vagy a leírtak szerint Nyereményéről lemond.

13.A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által megadott adatok hibájából vagy a nyertes Játékos nyeremény átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

14.A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a Nyereményjáték internetes oldalán annak időtartama alatt.

15.A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, ingyenes és vásárláshoz nem kötött.

16.Szervező jogosult bármely Játékost a játékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

17.A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Nyereményjátékban feltöltött képet, leírást vagy bármely egyéb Játékos által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a Magyar Telekom Nyrt. megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen képet vagy az azt feltöltő Játékost vagy a hozzászólást jegyző egyéb résztvevőt a Nyereményjátékból kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt vagy Játékost terheli.

18.Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Magyar Telekom Nyrt.) minősül adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:

Kép 2

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatok harmadik országba továbbítására nem kerül sor.

Adatbiztonság:

A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Játékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Játékos kérheti a Szervezőtől:

  1. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint.
  4. – az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén – az adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.

A Játékos jogosult arra, hogy. a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

  1. személyes adat kezelése jogellenes;
  2. a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
  3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri. A Szervező a Játékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Játékosok: event@telekom.hu, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén, a Játékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat: 

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervező adatvédelmi tisztségviselőjéhez lehet fordulni: dr. Puskás Attila, cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: DPO@telekom.hu.

Továbbá a Játékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

A Játékos a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező a Játékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2020.11.11.

Magyar Telekom Nyrt.

Mondd el véleményedet a cikkről

Mondd el véleményedet a cikkről, hogy minél jobb tartalmat tudjunk írni számodra!

Írd le, mi meghallgatjuk!

Címkék

Oszd meg a cikket!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Hírek, események, új termékek és még sok más vár rád hírlevelünkön!

Ha szeretnél ehhez hasonló tartalmakról értesítést kapni, akkor
regisztrálj a hírlevelünkre!